Dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısına əlavələr olundu

  • By admin
  • 27 Fevral 2021 16:57
Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların siyahıları”nda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Dəyişikliklə Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısı artırılır.

Belə ki, qanun layihəsinə əsasən, 53 yeni narkotik vasitə və 27 psixotrop maddə həmin siyahıya əlavə edilib.

Həmin siyahı aşağıdakı kimidir:

1. “I siyahı. Narkotik vasitələr” fəslində:

1.1. 2-ci maddədə “duzlar” sözü “duzları” sözü ilə əvəz edilir;

1.2. 7-ci maddədə “qətranı” sözü “qatranı” sözü ilə əvəz edilir;

1.3. 9-cu maddədə “Xaş-xaş” sözü “Xaşxaş” sözü ilə əvəz edilir;

1.4. 12-ci maddədə “Marixuana-Kannabis” sözləri “Marixuana (kannabis)” sözləri ilə əvəz edilir;

1.5. 16-cı maddədə “Omnopon-pantopon” sözləri “Papaveratum (pantapon, omnopon)” sözləri ilə əvəz edilir;

1.6. 22-ci, 23-cü, 25-ci və 29-cu maddələr ləğv edilir;

1.7. aşağıdakı məzmunda 33-187-ci maddələr əlavə edilir:

33. O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat 0,05 0,25
34. N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA) 0,05 0,25
35. Akriloilfentanil (akrilfentanil) 0,0002 0,001
36. Alfameprodin 0,5 2,5
37. Alfametadol 0,5 2,5
38. Alfa-metilfentanil 0,0002 0,001
39. Alfa-metiltiofentanil 0,0002 0,001
40. Alfaprodin 0,5 2,5
41. Alfasetilmetadol 0,5 2,5
42. Alfentanil 0,002 0,15
43. Allilprodin 0,5 2,5
44. Anileridin 0,01 0,05
45. Asetil-alfa-metilfentanil 0,0002 0,001
46. Asetilmetadol 0,5 2,5
47. Asetorfin 0,0001 0,0005
48. Benosiklidin 0,02 0,1
49. N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil) 0,0002 0,001
50. N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N­metilhidroksilamin (FLEA) 0,5 2,5
51. 1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe) 0,2 1
52. 1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri 0,6 3
53. Bezitramid 0,1 0,5
54. Benzetidin 0,05 0,25
55. Benzilmorfin 0,5 2,5
56. Beta-hidroksi-3-metilfentanil 0,002 0,01
57. Beta-hidroksifentanil 0,002 0,01
58. Betameprodin 0,5 2,5
59. Betametadol 0,5 2,5
60. Betaprodin 0,5 2,5
61. Betasetilmetadol 0,5 2,5
62. Butirfentanil 0,0002 0,001
63. Dezomorfin 0,05 0,25
64. Dekstromoramid 0,01 0,05
65. Dekstropropoksifen 0,6 3
66. Diampromid 0,5 2,5
67. 4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu 0,05 0,25
68. Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM) 0,05 0,25
69. 2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472) 0,05 0,25
70. Dihidroetorfin 0,0001 0,0005
71. Dihidrokodein 0,5 2,5
72. Dihidromorfin 0,5 2,5
73. Dimenoksadol 0,5 2,5
74. Dimefeptanol 0,5 2,5
75. N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700) 0,5 2,5
76. N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid 0,6 3
77. Dimetiltiambuten 0,5 2,5
78. (1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain) 0,5 2,5
79. Dioksafetil-butirat 0,1 0,5
80. Dipipanon 0,01 0,05
81. Difenoksilat 0,1 0,5
82. Difenoksin 0,1 0,5
83. Dietiltiambuten 0,5 2,5
84. Drotebanol 0,5 2,5
85. Ekqonin 0,2 1
86. Etilmetiltiambuten 0,5 2,5
87. 1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318) 0,05 0,25
88. Etokseridin 0,5 2,5
89. Etonitazen 0,0001 0,001
90. Etorfin 0,0001 0,001
91. N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid 0,05 0,25
92. 5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid 0,05 0,25
93. N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid 0,05 0,25
94. N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil) 0,0002 0,001
95. Fenadokson 0,5 2,5
96. Fenazosin 2 10
97. Fenampromid 0,5 2,5
98. Fenomorfan 0,5 2,5
99. Fenoperidin 0,5 2,5
100. 4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF) 0,0002 0,001
101. Furanilfentanil 0,5 2,5
102. Furetidin 0,5 2,5
103. Folkodin 0,5 2,5
104. Hidrokodon 0,5 2,5
105. N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7) 0,05 0,25
106. (6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561) 0,05 0,25
107. Hidroksipetidin 0,5 2,5
108. Hidromorfinol 0,5 2,5
109. Hidromorfon 0,5 2,5
110. 2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon 0,05 0,25
111. 1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on 0,05 0,25
112. İzometadon 0,5 2,5
113. N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096) 0,05 0,25
114. N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid 0,05 0,25
115. (1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat 0,05 0,25
116. Karfentanil 0,002 0,01
117. Ketobemidon 0,01 0,5
118. Klonitazen 0,0002 0,001
119. Kodoksim 0,5 2,5
120. Koka yarpağı 20 250
121. Levometorfan 0,5 2,5
122. Levomoramid 0,5 2,5
123. Levorfanol 0,5 2,5
124. Levofenasilmorfan 0,5 2,5
125. Metadonun aralıq məhsulu 0,5 2,5
126. Metazosin 2 10
127. Metildezorfin 0,5 2,5
128. N-metil-1,2-difeniletilamin 0,02 0,1
129. Metildihidromorfin 0,5 2,5
130. 3-metilfentanil 0,0002 0,001
131. 1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC) 0,05 0,25
132. 1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336) 0,05 0,25
133. Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA) 0,05 0,25
134. 3-metiltiofentanil 0,0002 0,001
135. Metoksiasetilfentanil 0,0002 0,001
136. 5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202) 0,05 0,25
137. 3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34) 0,05 0,25
138. Metoksiketamin 0,02 0,1
139. Metopon 0,5 2,5
140. MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir)) 0,5 2,5
141. Mirofin 0,5 2,5
142. Moramidin aralıq məhsulu 0,5 2,5
143. Morferidin 0,5 2,5
144. Morfin metilbromid 0,5 2,5
145. Morfinmetobromid 0,5 2,5
146. Morfin-N-oksid 0,5 2,5
147. Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF) 0,05 0,25
148. Nikodikodin 0,5 2,5
149. Nikokodin 0,5 2,5
150. Norkodein 0,5 2,5
151. Nikomorfin 0,5 2,5
152. Norasimetadol 0,5 2,5
153. Norlevorfanol 0,5 2,5
154. Normetadon 0,5 2,5
155. Normorfin 0,5 2,5
156. Norpipanon 0,5 2,5
157. Okfentanil 0,0002 0,001
158. Oksikodon 0,5 2,5
159. Oksimorfon 0,5 2,5
160. Ortoflüorofentanil 0,0002 0,001
161. Paraflüorbutirilfentanil 0,0002 0,001
162. Para-flüorofentanil 0,0002 0,001
163. (1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon 0,05 0,25
164. (1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon 0,05 0,25
165. PEPAP 0,5 2,5
166. Petidin 0,5 2,5
167. Petidinin aralıq məhsulu A 0,5 2,5
168. Petidinin aralıq məhsulu B 0,5 2,5
169. Petidinin aralıq məhsulu C 0,5 2,5
170. Piminodin 0,5 2,5
171. Proheptazin 0,5 2,5
172. Rasemetorfan 0,5 2,5
173. Rasemoramid 0,5 2,5
174. Rasemorfan 0,5 2,5
175. Remifentanil 0,002 0,01
176. Sikloheksil-[1,1″-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602) 0,05 0,25
177. Siklopropilfentanil 0,0002 0,001
178. Sufentanil 0,0002 0,001
179. Tebain 0,2 1
180. Tebakon (asetildihidrokodeinon) 0,5 2,5
181. Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F) 0,0002 0,001
182. 3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol 0,05 0,25
183. Tilidin 0,5 2,5
184. Tiofentanil 0,0002 0,001
185. Xaşxaş kütləsinin konsentratı 5 500
186. Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat 0,01 0,05
187. 4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid 0,002 0,01

2. “II siyahı. Psixotrop maddələr” fəslində:

2.1. 7-ci maddədə “Brolamfetamin” sözü “Brolamfetamin (DOB)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.2. 18-ci maddədə “Deksafetamin” sözü “Deksamfetamin” sözü ilə əvəz edilir;

2.3. 26-cı maddədə “Etisiklidin” sözü “Etisiklidin FSH” sözləri ilə əvəz edilir;

2.4. 39-cu maddədə “Fepranon” sözü “Amfepramon (dietilpropion, fepranon)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.5. 56-cı maddədə “Lefetamin” sözü “Lefetamin (SPA)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.6. 60-cı maddədə “(+)-Lizerqid” sözü “Lizerqid (LSD, LSD-25)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.7. 61-ci maddədə “MDE, N<2 -etil MDA” sözləri “MDE, N-etil MDA” sözləri ilə əvəz edilir;

2.8. 62-ci maddədən “(MDMA)” sözü çıxarılır;

2.9. 65-ci maddədə “4 -meti laminoreks” sözləri “4-metilaminoreks” sözü ilə əvəz edilir;

2.10. 67-ci maddədə “Metafetamin” sözü “Metamfetamin” sözü ilə əvəz edilir;

2.11. 68-ci maddədə “Metafetamin rasemat” sözləri “Metamfetamin rasemat” sözləri ilə əvəz edilir;

2.12. 77-ci maddədə “N-qidrooksi MDA” sözləri “N-hidroksi MDA” sözləri ilə əvəz edilir;

2.13. 82-ci maddədə “Paraqeksil” sözü “Paraheksil” sözü ilə əvəz edilir;

2.14. 91-ci maddədə “Pirvaleron” sözü “Pirovaleron” sözü ilə əvəz edilir;

2.15. 93-cü maddədə “Rolisiklidin” sözü “Rolisiklidin (FHP, FSPİ)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.16. 98-ci maddədə “Tenosiklidin” sözü “Tenosiklidin (TSP)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.17. 106-cı maddədə “BZP-N-benzilpiperazin” sözləri “BZP, N-benzilpiperazin” sözləri ilə əvəz edilir;

2.18. 115-ci maddədə “para-metil-4-metilaminoreks (4,4-DMAR)” sözləri “Para-metil-4-metilaminoreks (4,4″-DMAR, 4.4″ Dimetilaminoreks)” sözləri ilə əvəz edilir;

2.19. aşağıdakı məzmunda 117-176-cı maddələr əlavə edilir:

117. AB-CHMİNACA 0,05 0,25
118. AB-PİNACA 0,015 0,15
119. ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA) 0,05 0,25
120. ADB-FUBİNACA 0,05 0,25
121. Aprobarbital 2 10
122. AM-2201 (JWH 2201) 0,01 0,05
123. Amineptin 5 25
124. Brallobarbital 2 10
125. Brotizolam 2 10
126. Buprenorfin 0,005 0,025
127. 2 C-B 0,01 0,05
128. CUMYL-4CN-BİNACA 0,05 0,25
129. Dekstrometorfan 0,5 3
130. Dezxloretizolam 1 5
131. Diklazepam 1 5
132. 3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon) 1 5
133. DMT (dimetiltriptamin) 0,5 2,5
134. Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol) 0,05 0,25
135. 3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon) 1 5
136. Etilfenidat 0,2 1
137. N-etilnorpentilon (efilon) 0,05 0,25
138. Etilon 0,2 2,5
139. Etizolam 1 5
140. Etriptamin 0,5 2,5
141. 5F-APİNACA (5F-AKB-48) 0,05 0,25
142. Fensiklidin (FSP) 0,02 0,1
143. 4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA)) 0,01 0,05
144. Fonazepam 1 5
145. Ftorbromazepam 1 5
146. Ftorbromazolam 1 5
147. FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA) 0,05 0,25
148. Heptabarbital 2 10
149. N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil) 0,5 5
150. JWH-018 0,01 0,05
151. Klonazolam 1 5
152. Kloniprazepam 1 5
153. Kvazepam 0,2 1
154. 5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB) 0,05 0,25
155. MDMB-CHMİCA 0,05 0,25
156. Mefedron (4-metilmetkation) 0,2 2,5
157. Meklokvalon 0,5 2,5
158. Meklonazepam 1 5
159. Metilfenidat 0,2 1
160. 2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon) 1 5
161. Metiopropamin (MPA) 0,2 1
162. (2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084) 0,5 5
163. 4-MTA (4-metiltioamfetamin) 0,02 1
164. Nifoksipam 1 5
165. Nordazepam 2 10
166. Pentazosin 2 10
167. Pentedron 0,0002 0,001
168. Pirazolam 1 5
169. 5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat) 0,05 0,25
170. Sekbutabarbital 2 10
171. Sinazepam 1 5
172. Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri) 0,05 0,25
173. TMA (alfa-metilmeskalin) 0,01 0,05
174. UR-144 0,05 0,25
175. Vinbarbital 2 10
176. XLR-11 0,05 0,25

3. “III siyahı. Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər” fəsli üzrə:

3.1. “Bitkilərin adı” sütunu aşağıdakı redaksiyada verilir:

Bitkilərin adı
1. Azərbaycan Respublikasında bitən lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri

1.2. çətənə növlü bitkilər

2. Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları
3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:

3.1. kokain kolu

3.2. kat

3.2. aşağıdakı məzmunda 3.3-cü maddə əlavə edilir:

3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora) 1 ədəd (2 hissə) 2 ədəd (3 hissə)

Qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq III oxunuşda qəbul edilib.

 

Gununsesi.info