İa­fət balaya dəstək və yardımçı olaq!

  • By admin
  • 07 Sentyabr 2016 11:12

ifaet

Rə­him­li İa­fət Vü­qar oğ­lu­nun bey­nin­də qan­sız­ma baş ve­rib və ba­şı­na su yı­ğı­lıb. Bu kör­pə ba­la eşit­mir və da­nış­mır.

Valideyinlərinin Gununsesi.info-ya verdiyi məlumata görə, 3 yaş­lı İa­fət bu il­lər ər­zin­də mü­tə­ma­di ola­raq da­vam­lı şə­kil­də mü­a­li­cə edi­lib. Hə­lə də hə­kim nə­za­rə­tin­də­dir, mü­a­li­cə­lə­ri da­vam et­di­ri­lir. Gə­lə­cə­yi­mi­zin əs­gə­ri ola­caq İa­fə­tin eşit­mə­si və da­nış­ma­sı üçün ma­liy­yə yar­dı­mı­na eh­ti­yac ya­ra­nıb. İa­fət ai­lə­nin 4-cü öv­la­dı­dır. Bu kör­pə­yə hər bi­ri­miz dəs­tək və yar­dım­çı olaq!

Yar­dım et­mək is­tə­yən­lər üçün bank he­sa­bı:

AZƏR­BAY­CAN BEY­NƏL­XALQ BAN­KI

Kod: 805669 VÖ­EN: 9900001881

M/h: AZ03NABZ01350100000000002944

SWİFT: IBA­ZAZ2x

Adı: İa­fət

So­ya­dı: Rə­him­li

IBAN: AZ38 IBAZ33801019445827979208

Əla­qə te­le­fo­nu: (055) 627-92-13: (070) 582-62-13: (050) 264-25-05

Allah şəfa versin!

ifaet1

Gununsesi.info