Metro və dəmiryol istifadəçiləri azalıb

  • By admin
  • 19 Sentyabr 2016 16:56

 

Metro

2016-cı ilin yanvar-avqust aylarıərzində nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri tərəfindən 147 milyon ton yük daşınıb.

Gununsesi.info Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən bildirir ki, 2015-ci ilin müvafiq dövrünənisbətən 1,2 faiz azalma müşahidə olunub.

Qeyri-neftyüklərininhəcmi 1,9faizartaraq 109,4 milyon ton

təşkiledib.

2016-cıilinyanvar-avqustaylarındanəqliyyatçılar 1234,2milyonnəfərəvəya 2015-ci ilineynidövrüiləmüqayisədə 1,9 faizçoxsərnişinəxidmətgöstərib. Sərnişinlərin 88,4faiziavtomobilnəqliyyatı, 11,4 faizi metro, qalanhissəsiisədigərnəqliyyatnövlərindənistifadəedib.

Dəmiryolunəqliyyatıilə 2016-cıilinyanvar-avqustaylarıərzində 9,5 milyon ton yük, 1235,3 min sərnişindaşınmış, 2015-ci ilineynidövrüiləmüqayisədəyükdaşınmasında 17,6 faiz, sərnişindaşınmasındaisə 3faizazalmamüşahidəolunub.

Dəniznəqliyyatıiləhesabatdövründə2016-cıilinyanvar-avqustaylarındadaşınmışyüklərinhəcmi 3506,3 min ton təşkiledib. Bu istiqamətdə24,5faizazalmamüşahidəedilir.

Dənizlimanlarıtərəfindən 5538,8 min ton həcmindəyükləmə-boşaltmaişlərihəyatakeçirilib. Dövrərzindəbunəqliyyatnövüilədaşınmışsərnişinlərinsayı 2015-ci ilinmüvafiqdövrünənisbətən 2,3dəfəartaraq 12,2 min nəfərolub.

Nəqliyyatsektorundadaşımalarınhəcmindəxüsusiçəkisiənböyükolanavtomobilnəqliyyatıilə 94,1milyon ton yük, 1091,3 milyonsərnişindaşınmış. Bu istiqamətdəəvvəlkiilineynidövrüiləmüqayisədəmüvafiqolaraq 2,8faizvə 2,5 faizartımqeydəalınıb.

Ölkəəhalisininböyükhissəsi- 96faiziavtobusdanistifadəedib.Taksixidmətindənistifadəedənlərisəcəmi 4faizolub.Bu sahədəhəmyükdövriyyəmdəsərnişindövriyyəsindəartımmüşahidəedilir.

Metro nəqliyyatınınxidmətlərindənistifadəetmişsərnişinlərinsayı 2,7faizazalaraq 140,3 milyonnəfərolub.

Magistralqazkəmərləriilədaşınmalarda2,6faizazalmamüşahidəolunur.

Vüsalə RÜSTƏMOVA

Gununsesi.info